Ktorá poistka pre vykurovaciu rohož?

0
(0)

V elektrických inštaláciách tečie prúd, ktorý môže predstavovať nebezpečenstvo pre ľudí. Z tohto dôvodu sa na minimalizáciu tohto rizika používajú vhodné ochranné zariadenia. Najčastejšie ide o nadprúdové poistky a prúdové chrániče. Aby mohli plniť svoju funkciu, musia byť ich parametre prispôsobené vykurovacej inštalácii.

Nadprúdová poistka pre vykurovaciu rohož

Nadprúdová poistka pre vykurovaciu rohož

Prúd charakterizujú dva hlavné parametre: napätie a prúd v ampéroch. Prvý z nich je dobre známy. Vieme, že elektrický prúd má v zásuvke napätie 230 V, a preto je pre človeka nebezpečný, zatiaľ čo batérie majú len 1,5 V a nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo. To však nie je úplne pravda. Intenzita prúdu je rovnako dôležitým parametrom. Hovorí nám o tom, aký veľký náboj preteká vodičmi. Vysoké prúdy môžu spôsobiť roztavenie káblov a ich vznietenie, čo môže viesť k požiaru. Preto je dôležité chrániť inštaláciu pred nadmerným prúdom.

Nadprúdové ističe sa bežne označujú ako poistky. Mali by sa nachádzať v každej elektrickej inštalácii v domácnosti. Poskytujú totiž základnú ochranu proti preťaženiu káblov a spotrebičov.

Ako funguje nadprúdový istič?

Ak poistkou preteká príliš veľký prúd, obvod sa odpojí. V starých modeloch to spôsobovala poistková vložka, ktorá sa roztavila a musela sa vymeniť. V ističoch je za to naopak zodpovedný vyhrievací bimetal. Keď dosiahne danú teplotu, ohne sa a preruší obvod. Aby do zariadenia opäť tiekol prúd, musí sa poistka prepnúť do polohy “zapnuté”.

Ktorá nadprúdová poistka pre vykurovaciu rohož?

Na trhu možno nájsť rôzne nadprúdové ističe. Jednofázové majú len jednu páku, zatiaľ čo trojfázové majú tri navzájom prepojené páky. Na vykurovacie rohože sa používajú jednofázové ističe. Na každom ističi nájdete aj príslušné označenie. Pre rohože podlahového vykurovania sa najčastejšie používa B 13 A alebo B 16 A. Je však vhodné vedieť, čo tento zápis znamená.

  • Prvé písmeno označuje prevádzkovú rýchlosť nadprúdového ističa. Ak je označený písmenom B, čas je 0,2 s. Je to čas potrebný na to, aby sa bimetal zahrial a prerušil spojenie. Poistky triedy C majú dlhší čas vypnutia a používajú sa pri elektromotoroch, ktoré počas rozbehu často odoberajú oveľa vyšší prúd.
  • Ďalším miestom v označení ističa je menovitý prúd. V našom príklade je to maximálne 13 a 16. Ide o priemerný prúd v ampéroch, ktorý môže pretekať inštaláciou bez vypnutia poistky. Poistka vypne až vtedy, keď je prúd 2,5 – 3-krát vyšší. V prípade podlahového vykurovania to teda bude 25 A.
  • Niekedy sa písmeno A objaví na konci, v iných prípadoch tam nemusí byť. V tomto prípade však nejde o žiadnu kódovanú informáciu, ale len o jednotku prúdu.

Výber príliš malého ističa spôsobí, že sa bude často a bezdôvodne vypínať. Naopak, príliš veľká poistka v prípade poruchy vykurovacej rohože jednoducho nebude fungovať.

Tabuľka výberu ochrany pre vykurovacie rohože

TOTAL POWERNADPRÚDOVÝ ISTIČZARIADENIE NA ZVYŠKOVÝ PRÚD
160 WB 10 A30 mA
240 WB 10 A30 mA
320 WB 10 A30 mA
400 WB 10 A30 mA
480 WB 10 A30 mA
560 WB 10 A30 mA
640 WB 10 A30 mA
720 WB 10 A30 mA
800 WB 10 A30 mA
960 WB 10 A30 mA
1120 WB 10 A30 mA
1280 WB 10 A30 mA
1440 WB 10 A30 mA
1600 WB 13 A30 mA
1760 WB 13 A30 mA
1920 WB 13 A30 mA
2080 WB 13 A30 mA
2240 WB 16 A30 mA

Prúdový chránič pre vykurovacie rohože

Prúdový chránič pre vykurovacie rohože

Prúd môže elektrickým systémom pretekať len vtedy, keď sú dva vodiče, fáza a nulový vodič, spojené. Niekedy však dôjde k prerazeniu. V takom prípade sa nejaký vodivý prvok dostane do kontaktu s kovovou časťou krytu spotrebiča. To je veľmi nebezpečné, pretože takýto kryt je trvalo pod napätím.

Ako funguje prúdová poistka?

Uzemnenie je mimoriadne dôležité z hľadiska fungovania ističov proti zemnému zvodu. V tomto zariadení sú dva vodiče – fázový a nulový vodič. Tie sa nachádzajú v elektromagnetickej slučke. Pokiaľ je prúd pretekajúci oboma vodičmi rovnaký, nič sa nedeje.

Ak však časť prúdu uniká cez zem, vzniká nerovnováha v diferenciálnej prúdovej poistke. V elektromagnetickej slučke sa vytvorí impulz, ktorý odpojí zariadenie od napájania.

Ktorý istič na ochranu pred únikom zeme by som mal použiť pre vykurovacie rohože?

V praxi sa používajú tri typy prúdových chráničov:

  • Vysoko citlivý, reaguje pri rozdieloch prúdu do 30 mA,
  • stredne citlivé, pracujúce pri 30 až 500 mA,
  • nízka citlivosť, s rozdielmi prúdu viac ako 500 mA.

Ak vykurovací systém nie je uzemnený, istič sa vypne len v prípade, že dôjde k úrazu elektrickým prúdom. Prúd pretekajúci jeho telom však musí byť väčší ako približne 30 mA. Pri nižších prúdoch sa ochrana nevypne. Súvisí to aj s prirodzeným únikom malých množstiev prúdu zo siete. Citlivejšie ističe by mohli z tohto dôvodu odpojiť inštaláciu po celý čas.

Pri inštaláciách v domácnostiach vrátane vykurovacích rohoží sa používa 30 mA ochrana pred zvyškovým prúdom.

Vykurovacia rohož a uzemnenie

Kovové súčasti systému podlahového vykurovania môžu byť v dôsledku prepichnutia pod napätím. Pokiaľ však prúd “neunikol”, túto skutočnosť nemožno spozorovať. Sú preto smrteľnou pascou.

Preto sa v domácej inštalácii vždy používa uzemnenie. Ide o elektrické spojenie medzi krytom a ostatnými kovovými komponentmi a zemou. Dôležité je, že to nie je malé množstvo zeminy umiestnené v nádobe, ale zem vonku. Vzhľadom na jej obrovskú veľkosť možno predpokladať, že zem je ekvivalentom neutrálneho vodiča.

V praxi to znamená, že keď dôjde k prerazeniu a prúd je na kryte spotrebiča, tečie do zeme cez zem a nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre obyvateľov domu.

Bezpečné používanie elektrického podlahového vykurovania

Domáce zariadenie musí byť primerane chránené. Dokonca aj elektrické podlahové vykurovanie, ktoré je zvyčajne samostatným obvodom, má vlastnú nadprúdovú ochranu. Prúdový chránič sa častejšie inštaluje spoločne pre celú inštaláciu. Aj ten by však mal mať príslušné parametre (30 mA). Veľmi dôležité je aj pripojenie vykurovania na uzemnenú prípojnicu, ktorá by mala byť umiestnená v rozvodnej skrini.

Iba tak je možné používať vyhrievacie rohože úplne bezpečne. Ak si nie ste istí, či zvládnete inštaláciu všetkých komponentov a poistiek, požiadajte o pomoc kvalifikovaného elektrikára.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dodaj odgovor