Topná rohož nehřeje – část 1

0
(0)

Porucha elektrického podlahového vytápění v domácnosti může být velkým problémem. Zejména uprostřed chladné zimy. Rychlá a účinná oprava je nezbytná, abyste se vyhnuli zamrznutí ve vlastním domě. K tomuto úkolu však nemusíte hned volat odborníky. Mnoho závad nebo problémů nevyžaduje k opravě odborné znalosti. S jinými si poradí každý domácí kutil. Proto jsme níže uvedli několik zajímavých řešení. Pokud zde nenajdete svůj problém – určitě si přečtěte také druhou část našeho průvodce.

Následující článek má pouze informativní charakter. Veškeré elektrikářské práce by měla provádět pouze osoba s příslušným oprávněním.

Lze podlahové vytápění opravit?

Vzhledem ke způsobu instalace podlahového vytápění může být sporné, zda má smysl jej vůbec opravovat – topné rohože nebo vodiče jsou zapuštěny do lepidla, samonivelační stěrky nebo základové desky a není k nim přístup. Přitom naprostá většina problémů s topením se netýká samotných rohoží, ale všech armatur instalovaných v domě.

Jaké jsou nejčastější poruchy elektrického podlahového vytápění?

Ukazuje se, že nejčastější příčinou nefunkčnosti podlahového vytápění jsou dvě jeho součásti:

  • pokojový termostat nebo
  • čidlo teploty podlahy.

Proto většina týmů začíná hledání závady testováním těchto zařízení. Problém však může souviset i s vadným napájecím obvodem. Poškození kabelu způsobí okamžité vypnutí topného systému. Často je to důsledek nějaké domácí práce, například vrtání do zdi pro nový závěs.

Proč mi nefunguje podlahové vytápění?

Když teplota v domě klesne, je na místě otázka: Proč moje podlahové vytápění nefunguje správně? S touto otázkou se na nás obrací mnoho zákazníků. Není však třeba se znepokojovat. Ukazuje se, že velkou část problémů dokážeme vyřešit telefonickým poradenstvím. Proto vznikl tento průvodce: má pomoci s nejčastějšími poruchami. Ne všechny problémy však lze vyřešit snadno. Naši specialisté se setkali s těmi nejbizarnějšími poruchami, které jsou někdy jen těžko představitelné. Od psího pelíšku, který zakryl teplotní čidlo, přes rohože připojené přímo k elektrické síti bez termostatu až po izolační desky položené na podlahovém topení – všechny tyto problémy bránily správnému fungování instalace a jejich oprava si vyžádala naši návštěvu.

Ručníkový test v manuálním režimu – je topení výkonné?

Prvním krokem při ověřování funkčnosti systému podlahového vytápění je zkontrolovat, zda vůbec funguje. K tomu je vhodné provést ručníkovou zkoušku. Jedná se o velmi jednoduchý způsob, jak zjistit, zda topné rohože fungují správně.

Nastavení termostatu na ruční režim

Nejprve nastavte termostat do manuálního režimu. Nejčastěji je tato možnost k dispozici přímo pod jedním z tlačítek na klávesnici regulátoru. Někdy se termostat přepne do manuálního režimu při změně teploty v místnosti. U jiných modelů je pro přepnutí provozního režimu do manuálního nutné vstoupit do menu. Pokud si nejste jisti, jak zapnout ruční ovládání, podívejte se do návodu k obsluze. Informace o provozu v tomto režimu se zobrazí na displeji v podobě příslušné ikony, například ve tvaru ruky.

Nyní můžete zapnout elektrické podlahové vytápění zvýšením cílové teploty na maximální hodnotu. Nejčastěji to bude 30 °C – je však důležité, aby byla vyšší než aktuální teplota vzduchu v domě. Regulátor by měl okamžitě reagovat aktivací napájení topných rohoží. Poznáte to podle hlasitého cvaknutí.

Upozornění: Zvýšení teploty nad 27 °C slouží pouze k otestování provozu systému. Dlouhodobé zahřívání při takto vysokém nastavení může vést k poruše zařízení!

Test ručníků

Po nastavení termostatu vezměte velký ručník a několikrát jej přeložte. Poté ji položte na podlahu v místě, kde by měla být topná rohož. Během pouhých 15 minut by se ručník měl již znatelně zahřát. To je dobré znamení – systém pracuje správně.

Nyní můžete nastavení ponechat ještě čtvrt hodiny. Po této době můžete ručník vrátit zpět do skříně. Po této době by již měla být podlaha v místnosti teplá. Výjimkou je první aktivace podlahového vytápění – v tomto případě musí aktivované vytápění běžet několik desítek hodin u topných rohoží pod dlažbou nebo několik hodin u topných kabelů v potěru 30 – 50 mm, než pocítíte příjemné teplo pod nohama.

Studená podlaha bohužel znamená problém s únikem tepla z místnosti. Možnými příčinami jsou nedostatečná tepelná izolace pod topnými rohožemi nebo existence tepelných mostů v budově, přes které se chlad dostává dovnitř. Tento typ problému je obzvláště obtížné odstranit. Často je důsledkem nesprávné instalace podlahového vytápění – proto je tak důležité, abyste si na tento úkol najali zkušený tým.

Nic nefunguje? Zkontrolujte, zda je vše zapnuto

Může se stát, že podlahové vytápění nejeví známky života a termostat nereaguje na stisknutí tlačítek. Takové příznaky naznačují nedostatek napájení. Příčiny mohou být velmi různé.

  • Výpadek sítě nebo výpadek jedné fáze. V případě poruchy obvykle nefunguje žádný elektrický spotřebič v domě. Mnoho domů má však třífázové připojení – v některých případech se stává, že je poruchou postižena pouze jedna z fází. Na druhou stranu podlahové vytápění, které spotřebovává poměrně velké množství elektřiny, je často připojeno na nejméně využívanou fázi. Proto se může stát, že ostatní domácí spotřebiče na elektřinu fungují, zatímco podlahové vytápění je bez proudu.
  • Zkontrolujte pojistky ve své domácnosti. Nadproudový jistič je nejen dobrým protipožárním zařízením, ale také praktickým vypínačem. Někteří lidé využívají možnost ručního vypnutí pojistky k odpojení napájení podlahového vytápění v letních měsících. Přijde zima a nadproudový spínač se často zapomene zapnout.
  • Z nějakého důvodu může také dojít k vypnutí obvodové ochrany – více informací o řešení takového problému naleznete v následující části.
  • Zkontrolujte, zda termostat není vypnut nějakým dalším tlačítkem. Některé modely obsahují spínač na boku krytu, aby se zabránilo náhodnému zapnutí termostatu během přepravy.

Pokud jste si jisti, že do termostatu proudí, a přesto jej nelze aktivovat, je také možné, že došlo k poruše jednotky a je nutná její výměna nebo záruční oprava.

Kontrola napájení řídicí jednotky je výborným výchozím bodem pro zjištění závady. To proto, že již víte, že problém se nachází v samotném systému podlahového vytápění. Pokud zdroj problému nenajdete – měli byste se obrátit na servis elektrického podlahového vytápění.

Vypíná nadproudový nebo proudový chránič každou chvíli?

Ochrana elektrických obvodů nefunguje vždy tak, jak má. Nejčastěji je to důsledek konstrukčních chyb. Může to však být také důsledek špatně fungujícího topného systému. Rozhodně je nepřípustné nasadit jistič s vyšším jmenovitým proudem – to může představovat velké riziko pro všechny v domě. Pro začátek je vhodné zkontrolovat, zda nejsou na stejný obvod připojeny i jiné spotřebiče. Pokud tomu tak je, vypněte všechny ostatní spotřebiče a teprve poté spusťte topení na maximální výkon a ručně nastavte cílovou teplotu na 30 °C. Pokud jistič v tomto případě nereaguje, znamená to, že byl přetížen.

Řešením je připojení zbývajících spotřebičů na jinou pojistku – tento úkol by však měl provést zkušený, certifikovaný elektrikář. Důvodem je konstrukční chyba.

Výkon podlahového vytápění lze snadno vypočítat vynásobením výkonu na m² a podlahové plochy. Při pevně stanoveném napětí 230 V projektant vypočítá potřebný maximální proud potřebný k provozu topného systému. Zvolené ochrany by měly tento příkon umožnit. Zkušení projektanti a montéři berou v úvahu také maximální příkon spínačů podlahového vytápění – ten je obvykle 13 A. V tomto případě se spoléháme na zónové vytápění, ovládané několika stykači. To vše se provádí na základě výpočtů. Naše praxe však ukazuje, že k chybám v této oblasti téměř nedochází, pokud je za instalaci zodpovědný profesionální montážní tým.

Samostatným případem je nepřetržitá aktivace „diferenciálu“. Je to proto, že zemní svodič reaguje na únik proudu. Jedná se o vážné nebezpečí, které se nesmí podceňovat. Více jsme o tom psali v další kapitole.

Máte podezření na únik proudu do země? Způsob, jak to ověřit

Jak funguje proudový chránič? Uprostřed tohoto zařízení je prstenec, uvnitř kterého jsou vedeny fázové vodiče a provozní nulový vodič. V normálním stavu proudí do spotřebiče (podlahového vytápění) stejné množství elektronů jako se z něj vrací. Tím se prstenec udržuje v rovnováze.

Může se však stát, že se izolace kabelu poškodí. To je místo, kde může z obvodu „unikat“ elektřina. To pak představuje smrtelné nebezpečí pro obyvatele domu, protože může dojít k úrazu elektrickým proudem. Proto jsou všechny kovové povrchy spojeny se zemí. Tímto způsobem uniklý proud teče do země a poté se vrací zpět do transformátoru (jedná se o tzv. bludné proudy).

V jističi reziduálního proudu však existuje určitá nerovnováha. Součet proudů tekoucích do podlahového vytápění a z něj není stejný. Z tohoto důvodu se v kroužku indukuje malý proud, který spustí elektromagnet a přeruší tok energie do spotřebiče. Jinými slovy, neustále vypínaný diferenciál často znamená poškození izolace, což představuje velké riziko pro osoby. Jak by se měla tato situace řešit?

Oprava poškozeného kabelu

Závěrečnou zkoušku instalace provede odborný elektrikář, který má k dispozici zařízení pro zkoušení izolace vodičů. Na základě toho bude také schopen určit, kde došlo k závadě. K úniku proudu může dojít ještě předtím, než se napájení dostane k termostatu. Horší je, pokud je důsledkem přepálení topných vodičů. Pokud k němu došlo v důsledku nekvalitních materiálů, je to předzvěst dalších takových případů v blízké budoucnosti. Oprava bude zcela nerentabilní.

K poruše mohlo dojít také mechanicky – pokud jste nedávno vrtali otvory ve stěnách nebo podlaze, mohli jste narazit na drát. V takovém případě je jasné, kde k poruše došlo a co ji způsobilo. Proto se vyplatí provést opravu takového systému podlahového vytápění.

Odpor topného kabelu – jak ho zkontrolovat?

Kontrola izolace vodičů je dobrým způsobem, jak otestovat, zda vodiče neuvolňují elektrický proud. U topných rohoží je také dobré provést zkoušku odporu kabelu. Tato hodnota udává, jaký odpor klade kabel proudu, který jím protéká. Tím vzniká teplo, které se používá k vytápění vašeho domova. Má-li podlahové vytápění fungovat efektivně, měl by mít odpor (rezistence) instalace odpovídající vysokou hodnotu.

Měření se provádí pomocí specializovaného vybavení, které mají k dispozici montéři nebo elektrikáři. Hodnota, kterou naměří, musí souhlasit s očekávaným odporem uvedeným výrobcem v technickém listu výrobku. Proto bude nutné specifikovat model rohože nebo kabelu, který byl instalován pod vaší podlahou. Maximální odchylka měření by neměla překročit meze -5 % a +10 % od jmenovité hodnoty.

V opačném případě hrozí poškození nebo zkrácení kabelu (což je zakázáno právě z důvodu změny odporu instalace). V takovém případě je nutná oprava.

Jsou to všechny běžné závady?

Mezi nejčastější závady často patří problémy s napájením nebo napájecím obvodem. Neustále vypínající proudové chrániče a nadproudové jističe mohou vyvolat touhu vyměnit tyto komponenty za o něco „silnější“, což je však zcela zakázáno. Jediným možným řešením je zjistit příčinu jejich vypínání. Na základě toho může kvalifikovaný elektrikář pouze upravit ochrany tak, aby adekvátně plnily svou funkci.

Může však dojít i k poškození samotného topného kabelu, takže jeho odpor nespadá do rozsahu předpokládaného výrobcem. Toto však nejsou všechny běžné příčiny problémů s elektrickým podlahovým vytápěním. O dalších zajímavých případech jsme psali v druhé části článku. V něm se zaměříme na nefunkční termostat a teplotní čidlo. V těchto případech může být oprava triviální a přivolání odborníků zbytečným výdajem.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Napsat komentář